“จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

พัน.ร.รร.จปร. จัดพิธีเชิดชูเกียรติร่วมพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ซึ่งมีกำลังพลของหน่วย จำนวน 3 นาย คือ ร.ท.ธวัชชัย สุดสงวน ,ร.ท.สมชาย ภาษีสวัสดิ์ และ ร.ท.สมนึก กันภัย เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี โดยมี พ.อ.วัชระ ว่องวิกย์การ ผบ.พัน.ร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบและพลทหารร่วมเป็นเกียรติ

“ฝึกวิชาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้”

พัน.ร.รร.จปร. จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพการทำพรหมเอนกประสงค์ ให้กับแม่บ้านพัน.ร.ฯ และพลทหารกองประจำการ ที่กำลังจะปลดประจำการ เพื่อเป็นการเสริมทักษะต่อยอดเป็นอาชีพเสริม โดยได้เชิญวิทยากรจาก ชมรมแม่บ้านทหาร ป.พัน.2 รอ. มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

“เราพร้อมช่วยเหลือ ในทุกโอกาศ”

21 ก.ย.66 พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังเข้าช่วยเหลือ โรงเรียนวัดทองจรรยา อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อฟื้นฟูสภาพหลังจากที่น้ำท่วม โดยได้ดำเนินการขัดพื้น ล้างโคลน จัดสิ่งของโต๊ะเก้าอี้ฯ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอน

“ช่วยเหลือประชาชน คือภารกิจของเรา”

17 ก.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. ได้นำกำลัง ออกสำรวจ และช่วยเหลือประชาชน สืบเนื่องมาจากมีฝนตกหนักติดต่อหลายวัน และมีมวลน้ำป่าทยอยมาจากพื้นที่ อ.ชะอม จ.สระบุรี คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาและใกล้เคียง ผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำ ยังอยู่ในระดับที่ ปกติ แต่มีพื้นที่บางส่วนที่เริ่มมี น้ำระบายไม่ทัน จึงได้ช่วยเหลือ ประชาชน ในการยกของขึ้นที่สูง ให้เบอร์ติดต่อประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีน้ำป่าไหลหลาก ทั้งนี้ได้รับ คำขอบคุณจากประชาชนและรู้สึกประทับใจที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือดูแลทุกข์สุข

“ปั่นปันรัก 2023”

วันที่ 10 ก.ย. 66 พัน.ร.รร.จปร. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นปันรัก 2023” บ้านรื่นสุข เพื่อช่วยเหลือผู้พิการตาบอดพิการซ้ำซ้อน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข) โดยจัดทีมร่วมปั่นจักรยาน เจ้าหน้าที่จราจรในเส้นทาง รถนำขบวน รถประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้

“ข้าคือทหารราบ”

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการฝึกตามวงรอบประจำปี เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้กับกำลังพลให้ได้รู้จักตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเอง ในการฝึกร่วมกันเป็นหน่วย “หมู่ ตอน หมวด“ แนะนำการฝึก เพื่อเป็นไปตามแนวทางของกองทัพบก

“สานสัมพันธ์ ประชาชนรอบค่าย ร่วมกับ อบจ. นครนายก”

พัน.ร.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการ พบปะประชาชน สัญจร ร่วมกับ อบจ.จังหวัดนครนายก ณ วัดเตยน้อย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ และวัดวังปลาจีด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ในการนี้ได้บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายในครัวเรือน

Ideal Antivirus Software program

The best ant-virus software helps to protect you out of malware, bogus websites and phishing scratches while you browse on the net. It should end up being compatible with the operating system and light on solutions so it shouldn’t slow down your pc. Some applications even include other stuff like parental controls, a secure virtual private network and a password manager.

Most House windows computers come with a free antivirus application called Ms Defender (or Windows Security on more recent machines). However , it is likely to score lower in independent assessment from AV-Test and AV-Comparatives and shouldn’t get updated as frequently as superior standalone products. A good paid out alternative is certainly Norton, that features a top-notch spy ware detection engine and amazing bonus features such as harmful site safeguards and performance marketing tools.

Kaspersky also has among the best malware detection rates and bonus offer features around. Its sandboxing feature enables you to run dubious programs in an isolated environment so that you can identify whether they’re safe or perhaps not ahead of letting them touch your genuine computer. And its system tests are blazingly fast, taking just 18 seconds intended for the quick scan regarding 7 short minutes for a full one.

Finally, Intego comes with an excellent macOS product designed specifically with Apple’s OPERATING-SYSTEM in mind and was honored a bestantivirusreviews.org perfect review in AV-TEST’s 2021 review. It’s a little more expensive than some of the other options in this article, but it features a ton more features which include disk marketing tools and parental settings that you will likely not find in numerous of its competitors.

Software program Advice Meant for Managers

A great way with regards to managers to track employee performance is by using program solutions. These systems enable employees to set GOOD goals and work toward them in a organised and organized approach. This can help managers better deal with their teams and increase production, leading to better business operations.

Software Recommendations is a company that helps businesses of most sizes steer the software shopping for journey. Their advisors happen to be industry-specific and offer 1-on-1 support through the entire process to supply personalized computer software recommendations. They also https://managesoft.info/2019/11/24/software-for-administration furnish detailed feedback & reviews, research, and tips to help clients make self-assured technology decisions.

They have helped over 825, 000 persons find the right software for business by using a guided connection with expert advisors and unique software suggestions. They have an in-depth knowledge of software and so are able to offer unbiased research based on buyer interactions and verified reading user reviews. They are a Gartner Digital Markets company and still have earned FrontRunner status for the purpose of project software, sales CRM and more.

Application Advice can be headquartered in Austin, TX. It has above 16, 724 employees and generates $5. 05 billion in earnings. They have an open and clear culture and get rated as one of the best places to work. They can be very preoccupied with innovation and a strong desire to meet customer needs. You can learn more about the company and their culture on their website. You can also observe more of the customer success stories individual blog.

Have a Company Value With a Data Room

If your organization has a want to seek financial support or perhaps capital infusions from shareholders, or promote its properties for monetary gain, it’s imperative that you get a company valuation before seeking any huge transactions. The valuation procedure typically features a number of paperwork, including financial statements the past four to five years, lists of significant possessions, and details of any debts. These kinds of documents have to be stored and shared in a secure location, such as a online data place.

Investment data rooms are created to streamline M&A processes by simply allowing for an even more efficient exchange of sensitive information among parties in the research phase of any deal. Unlike traditional document sharing tools, such as Dropbox or Google Travel, virtual info rooms offer an audit trek and safeguarded encryption to defend confidential info.

In addition to facilitating the M&A procedure, an investment info room find out here is also a useful tool for enterprisers during the fundraising stage. Simply by assembling all the documentation that showcases your startup’s skills and performance, an investor data space can help you close your rounded of investments more quickly.

Most buyers request a unique set of data at two distinct stages during the expense process. These include the data needed to create a term sheet (e. g., product-market in shape, financial versions, cap table and personnel bios), plus the more detailed research data wanted after getting a term sheet (e. g., securities-related docs, materials agreements and detailed financials). Using an investment data room to collect and organize this information can make the due diligence process easier pertaining to both sides of any deal.