เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 พัน.ร.รร.จปร. ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ใน “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา” โดยน้องๆนักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.