เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ย.64 โดย พัน.ร.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาเส้นทางถนนจงรักภักดี” เส้นทางเข้ากองรักษาการณ์จนถึงครัวจ่าขุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.