ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พ.อ. วัชระ  ว่องวิกย์การ

ผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท. ฐาพล  จีนบันทึก

รองผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ต. ศุภกร ชุณหะนันทน์

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

พ.ต. ภาณุพงศ์ บุษปฤกษ์ 

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑

พ.ต.นนทนันท์  สุขตน

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒

ร.อ. เสรี ปานอ่ำ

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓

ร.ท. ณฏฐปวร ปะราชิโก 

นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

ร.อ.กิตติศักดิ์  สมเสียง

นายทหารฝ่ายการข่าว

ร.อ.กิตติศักดิ์  สมเสียง

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

ร.อ. กำพล  ราชพลแสน

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ร.อ. ภานุกร แซมทอง

นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน

ร.ต.พิรัชย์ศักดิ์  อรัญมิ่ง

นายทหารฝ่ายการเงิน