ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พ.อ. วันปิยะ ไชยเนตร

ผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท. วัชระ ว่องวิกย์การ

รองผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ. ศุภกร ชุณหะนันทน์

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

พ.ต. ภาณุพงศ์ บุษปฤกษ์ 

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑

ร.อ. กิตติศักดิ์  สมเสียง

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒

ร.อ. เสรี ปานอ่ำ

ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓

ร.ต. ณฏฐปวร ปะราชิโก 

นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

พ.ต. ภาณุพงศ์  บุษปฤกษ์

นายทหารฝ่ายการข่าว

พ.ต. ภาณุพงศ์  บุษปฤกษ์

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

ร.อ. กำพล  ราชพลแสน

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ร.ท. ภานุกร แซมทอง

นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน

ร.ต.พิรัชย์ศักดิ์  อรัญมิ่ง

นายทหารฝ่ายการเงิน