ประวัติหน่วย กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นั้นแต่เดิม กองทัพบกมีนโยบายให้ ร.๒ พัน.๓ รอ.(ร.๒ พัน.๕ รอ. เดิม) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านพระอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วย รับผิดชอบในการดูแล รักษาพื้นที่ บริเวณเขาชะโงก จังหวันครนายก ก่อนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่นี้ ต่อมากองทักบกได้พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควร    จะย้าย ร.๒ พัน.๓ รอ.มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ควรอยู่ที่เดิม เพื่อเป็นกำลังในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออกไว้

กองทัพบกจึงได้อนุมัติจัดตั้งกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๘๔/๒๘ เรื่องการจัดตั้งกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ลง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยเร็ว ทันต่อการที่จะเคลื่อนย้าย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าประจำ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในจังหวัดนครนายก…

ปัจจุบันกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกจากจะมีภารกิจ.นการดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังได้รับมอบภารกิจที่สำคัญ ในการถวายความปลอดภัยแด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงสอนนักเรียนนายร้อย…